Obiective si activitati

Obiective si activitati

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚII

Obiectivul proiectului este de a creşte angajamentul partenerilor sociali şi al Guvernului

pentru construirea unui climat stabil, care să permită angajatorilor şi organizaţiilor

sindicale să se implice în mod eficient în promovarea muncii decente şi a respectului

pentru drepturile fundamentale ale libertăţii de asociere şi negociere colectivă.

 

Cui se adresează iniţiativa?

 

Proiectul se adresează în principal partenerilor sociali, instituţiilor publice implicate în

comisiile tripartite de dialog social, angajaţilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc

de muncă, migranţilor, specialiştilor şi ONG-urilor implicate în problematica pieţei

munciii şi a dialogului social.

 

Rezultate

 

Proiectul urmăreşte obţinerea a două rezultate importante:

 

Stimularea şi creşterea calităţii dezbaterilor privind relaţiile industriale, dialogul social

eficient, munca decentă, drepturile fundamentale ale libertăţii de asociere şi negociere

colectivă, atât în rândul partenerilor sociali, cât şi a publicului larg.

 

Consolidarea capacităţii de organizare a mişcării sindicale din cele opt regiuni din

România, pe baza schimbului de experienţă cu privire la dialogul social cu partenerii

sociali elveţieni.

 

Activităţile proiectului

 

Proiectul a fost structurat pe 9 activităţi interdependente, care vizează obţinerea celor

două rezultate. Acestea sunt:

 

1. Platforma www.relatii-industriale.ro – o platformă unică de informaţii privind munca

decentă, dialogul social, starea actuală a negocierilor colective şi soluţionarea litigiilor;

noutatea constă în faptul că această platformă centralizează toate informaţiile de interes

existente şi promovează noţiunea de “relaţii industriale” dincolo de sfera de interes a

sindicatelor şi asociaţiilor patronale.

2. Cercetarea sociologică şi juridică – face parte din seria de instrumente de advocacy

bazate pe dovezi şi îşi propune o evaluare ex-post a noii legislaţii a muncii şi a

dialogului social, utilizate din 2011 până în prezent. Până în acest moment, nu există un

studiu sau o cercetare ştiinţifică aprofundată, care să analizeze impactul noii legislaţii

asupra relaţiilor de muncă şi a relaţiilor industriale din România.

3. Catalogul formelor atipice de ocupare – identifică şi detaliază noile forme de angajare

practicate în România şi Elveţia. Acest catalog vine în sprijinul promovării muncii

decente şi a unor locuri de muncă decente, precum şi a rolului dreptului muncii în

abordarea acestor situaţii, pe baza practicii din ambele ţări, şi contribuie la prevenirea

oricăror forme de înşelăciune şi rele tratamente pe piaţa muncii.

4. Schimbul de experienţă între oficiile de Inspecţia muncii şi partenerii sociali din

România şi Elveţia – permite promovarea unor standarde şi certificări voluntare, care

pot completa eforturile depuse de instituţiile publice pentru a îmbunătăţi condiţiile de

muncă, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, utilizând diverse modele elveţiene.

5. Programul de vizite cu echipe sindicale mixte elveţiano-române în 3 fabrici din Elveţia

şi filialele lor în România – contribuie la dezvoltarea capacităţii de dialog a partenerilor

sociali, prin oferirea de informaţii cu privire la procesele de sindicalizare, negociere

colectivă şi soluţionare a disputelor în cadrul celor două ţări.

6. Help Kit-ul pentru asistenţa lucrătorilor în procesul de înfiinţare a unui sindicat –

contribuie la întărirea capacităţii lucrătorilor de a se organiza şi participa la dialogul

social.

7. Campania de conştientizare a importanţei dialogului social – se derulează în ultimul

an de proiect şi se axează pe promovarea principiilor şi drepturilor fundamentale la locul

de muncă şi ale dialogului social, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare cu

privire la drepturi şi obligaţii, dialogul constructiv şi negocieri, de a revigora dezbaterile

publice cu privire la aceste aspecte şi de a sensibiliza publicul larg cu privire la nevoia

de relaţii industriale eficiente, munca decentă şi locuri de muncă decente, având la bază

bunele practici elveţiene în acest domeniu.

8. White Paper. Document de politică publică privind legislaţia muncii şi a dialogului

social – agrearea documentului de politică publică, ca instrument utilizat de către

partenerii sociali în eforturile lor de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu, constituie una

dintre acţiunile fundamentale pe parcursul celor 3 ani de transformare şi consolidare a

relaţiilor industriale.

9. Conferinţa finală a proiectului – reflectă stadiul relaţiilor industriale din România la

începutul toamnei lui 2017, la capătul a 3 ani de transformări şi schimbări la nivel social

şi legislativ-politic în România, şi creşte gradul de conştientizare a părţilor interesate cu

privire la noile instrumente pe care partenerii sociali le pot folosi pentru îmbunătăţirea

relaţiilor industriale, pornind de la bunele practici elveţiene în acest domeniu.

 

Detalii tehnice

 

Durată proiect: 1 noiembrie 2014 – 31 august 2017

 

Coordonator proiect: Solidar Suisse (Elveţia)

 

Parteneri proiect: Asociaţia Conect / ADOSAHROM (Responsabil proiect România),

Confederaţia Naţionala Sindicală Cartel ALFA, C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, Federația

Sindicatelor din Comerț și Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini Înfrățirea

 

Finanţare: Proiectul are un buget total de 617.756,00 CHF şi este co-finanţat printr-un

grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea

Europeană extinsă, în proporţie de 90% (555.980, 40 CHF) şi de 10% (61.775,60 CHF)

de partenerii din proiect, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

 

Detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român.